Skip to content Skip to footer

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                   Θεσσαλονίκη 16.11.2012

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ                                                          Α.Π. 843

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α: « Προμήθεια πετρελαιοειδών με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 103,209 και 247 του Ν. 3463/2006.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3, των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 και τα άρθρα 41-44 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

4. Την περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.

5. Την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

6. Την υπαρίθμ. 361123(12687) (φεκ/Β΄/2939/2.11.2012) απόφαση του περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας για παροχή εξουσιοδότησης για την διενέργεια διαγωνισμών και την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων.

7. Την αριθμ. 23/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Την αριθμ. 34/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το νομό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από τον μειοδότη καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ποσού πενήντα χιλιάδων εξακοσίων τριών Ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (50.603,43) συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α η προμήθεια αφορά:

α) πετρέλαιο θέρμανσης 12.000 λίτρα

β) πετρέλαιο κίνησης 12.000 λίτρα

γ) βενζίνη αμόλυβδη 5.000 λίτρα

δ) ελαιολιπαντικό για γεωργικό ελκυστήρα 25 λίτρα

ε) ελαιολιπαντικό ISO32 10 λίτρα

1) Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 26-11-2012 και από ώρα 11.00΄ έως 12.00΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

2)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

3)Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.

4)Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουνόλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

5) Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή, οι διαγωνιζόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:

α)Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:

  1. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
  2. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  3. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
  4. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
  5. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

β)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

6)Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο Σύνδεσμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

7)Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο είτε για μέρος των ζητουμένων αγαθών.

8) Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα και ελαιολιπαντικά είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Σύνδεσμος. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.

9) Η κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το νομό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.

10) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α.

11) Οι ποσότητες των καυσίμων – πλην των καυσίμων κίνησης – με βάση τις ανάγκες του Συνδέσμου, θα παραδίδονται στο κτίριο διοίκησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μετά από σχετική εντολή των υπηρεσιών του Συνδέσμου.

12) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ’ άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των καυσίμων, με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

13) Η παρούσα διακήρυξη, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου, στο δικτυακό του τόπο και να δημοσιευθεί στη εφημερίδα «Αγγελιοφόρος»

14) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός, θα κατανεμηθούν αναλογικά.

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 34/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ισαακίδη Αντζελα

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Νεάπολης Συκεών