Skip to content Skip to footer

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                    Θεσσαλονίκη 16.11.2012

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ                                                           Α.Π. 845

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α: Εργασία με τίτλο «Φύλαξη κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-Χρηματαποστολές» με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

3. Την παρ.5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006

5. Τις πρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008

6. Την παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

8. Την άριθμ.35130/739/9-8-2010(ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2012) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

9. Τις διατάξεις του Ν.3707/2008

10. Την αριθμ. 25/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

11. Την αριθμ. 33/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

13. Το γεγονός ότι η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 29.992,32 €, με ΦΠΑ.

Προκηρύσσειπρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 28/1980 για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Κοιμητηρίου-Χρηματαποστολές.

Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «φύλαξη του Κοιμητηρίου-Χρηματαποστολές» είναι προυπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (29.992,32), συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

1)Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 26-11-2012 και από ώρα 11.00΄ έως 12.00΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

2)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

3)Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Σύνδεσμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.

4)Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες οι ίδιες και το προσωπικό τους πρέπει απαραίτητα να κατέχουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις του Ν. 3707/2008 άδεια. Αυτό για τις εταιρείες αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

5)Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι – επί ποινή αποκλεισμού – μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:

α)Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:

  1. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
  2. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  3. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
  4. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
  5. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

β)Εφόσον οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

6)Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην οποία θα ανατεθεί η φύλαξη κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-Χρηματαποστολές οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο Σύνδεσμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, δεν ανατίθεται η σύμβαση.

7)Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην μελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

8)Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού η πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και ότι αυτά έχουν υποβληθεί σύννομα, η προσφορά της πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

9)Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην οποία θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α.δηλαδή 1.219,20 €.

10)Οι υπηρεσίες θα παρέχονται ανελλιπώς από 1.1.2013 μέχρι και 31.12.2013 στο χώρο του Κοιμητηρίου της δυτικής Θεσσαλονίκης.

11)Παρέχεται η δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον το συναποδεχτούν, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τίμημα, να προβούν σε παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

12)Ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής δικαιούται για σοβαρό λόγο να καταγγείλει τη σύμβαση και πριν από τη λήξη αυτής. Το ίδιο δικαίωμα έχει και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή εκπίπτει υπέρ του Συνδέσμου η κατατιθέμενη από αυτήν εγγύηση καλής εκτέλεσης.

13)Ο Σύνδεσμος δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει καμία απολύτως αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία και στο προσωπικό αυτής, σε περίπτωση που κατά την άσκηση των καθηκόντων του συμβεί ατύχημα ή εσκεμμένη βλάβη της υγείας του, οφειλόμενη σε ενέργεια τρίτου.

14)Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει καμία απολύτως αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία στην περίπτωση δολιοφθοράς, βλάβης ή ατυχήματος κατά την άσκηση των υποχρεώσεων της που τυχόν υποστεί ο εξοπλισμός ιδιοκτησίας της εταιρείας.

15)Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

16) Κατά την υπογραφή της σύμβασης και στο α΄ ένταλμα πληρωμής επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15.9.2011(Α΄204).

17)Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου στον δικτυακό του τόπο και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος».

18)Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 33/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

 

Ισαακίδη Αντζελα

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Νεάπολης Συκεών