Skip to content Skip to footer

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                               Θεσσαλονίκη 16-11-2012

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ                                                      Α.Π. 847

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α: «Αποκομιδή απορριμμάτων του Κοιμητηρίου, προϋπολογισμού 70.528,20 ευρώ,με πρόχειρο διαγωνισμό»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.

β) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006.

δ) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

ε) Την αριθμ. 24/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Την αριθμ. 32/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό,με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων του Κοιμητηρίου», προϋπολογισμού 70.528,20 ευρώ,συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α..

Ειδικότερα ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

1)Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 26-11-2012 και από ώρα 11.00΄ έως 12.00΄, ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

2)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

3)Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.

4)Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση.

5)Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι – επί ποινή αποκλεισμού – μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην επιτροπή του διαγωνισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)Άδεια συλλογής – μεταφοράς για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία να περιλαμβάνει τον κωδικό 20, δημοτικά απόβλητα.

β) Άδεια λειτουργίας και άδεια διαχείρισης.

γ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

δ) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

  1. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
  2. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  3. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
  4. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
  5. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
  6. Έχουν στην κατοχή τους ή θα μισθώσουν ειδικό μηχάνημα σάρωσης οδών (σάρωθρο) για την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας.

ε)Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

6)Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία, οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης, να προσκομίσει στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, δεν ανατίθεται η σύμβαση.

7)Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην αριθμ. 795/5-11-2012 μελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο κάθε συμμετέχων υποβάλλει προσφορά για όλες τις εργασίες που περιέχονται στην ανωτέρω μελέτη. Προσφορά που υποβάλλεται για ορισμένες μόνο εργασίες ή τμήμα αυτών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8)Η κατακύρωση θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

9)Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α..

10)Οι υπηρεσίες θα παρέχονται τμηματικά από 1-1-2013 μέχρι και 31-12-2013 ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Μπορεί ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης να ζητήσει από τον ανάδοχο, με τους ίδιους ακριβώς όρους, την χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, μέχρι 31-3-2014, εφόσον δεν θα υπάρξει επαύξηση του συμβατικού ποσού. Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αντιρρήσεις να αποδεχθεί την απαίτηση του Συνδέσμου. Εφόσον κατά την υλοποίηση της σύμβασης κριθεί ότι η εκτέλεση ορισμένων εργασιών της μελέτης δεν παρίσταται αναγκαία, σε αντίθεση με άλλες που έχουν υποεκτιμηθεί, παρέχεται η δυνατότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων και της αξίας των εργασιών της μελέτης, με την απαραίτητη προϋπόθεση της μη υπέρβασης του συμβατικού ποσού.

11)Ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής δικαιούται για σοβαρό λόγο να καταγγείλει τη σύμβαση και πριν από τη λήξη αυτής. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο ανάδοχος, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή εκπίπτει υπέρ του Συνδέσμου η κατατιθέμενη από αυτήν εγγύηση καλής εκτέλεσης.

12)Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων, που θα απομακρύνονται από το χώρο του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης (Κοιμητήρια δυτικής Θεσσαλονίκης), με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών.

13)Ο Σύνδεσμος δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει καμία απολύτως αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία και στο προσωπικό αυτής, σε περίπτωση που κατά την άσκηση των καθηκόντων του συμβεί ατύχημα ή βλάβη της υγείας του, οφειλόμενη σε ενέργεια οιονδήποτε.

14)Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει καμία απολύτως αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία στην περίπτωση δολιοφθοράς, βλάβης ή ατυχήματος κατά την άσκηση των υποχρεώσεων της, που τυχόν υποστεί ο εξοπλισμός ιδιοκτησίας της εταιρείας.

15) Κατά την υπογραφή της σύμβασης και στο α΄ ένταλμα πληρωμής επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15.9.2011(Α΄204).

16)Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, στο πρόγραμμα «διαύγεια» και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος», τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.

17)Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.

18)Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα, ισχύ έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 32/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

Ισαακίδη Άντζελα

Δημοτική Σύμβουλος Νεάπολης-Συκεών