Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019
Αρχική Σελίδα
Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
Αναζήτηση:  

Οι αποφάσεις του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Διαδίκτυο

Υποβολή Αιτήματος - Παραπόνων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - «Φύλαξη κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου για το έτος 2017»

Διενέργεια Ανοιχτού Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου για το έτος 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 65.174,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για ένα έτος (1) από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η τιμή προσφοράς θα κατατεθεί στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα ΙΙ), που επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη.

επιστροφή