Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019
Αρχική Σελίδα
Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
Αναζήτηση:  

Οι αποφάσεις του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Διαδίκτυο

Υποβολή Αιτήματος - Παραπόνων

ΜΑΤΑΙΩΣΗ του προκηρυχθέντος διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών

Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου, σήμερα στις 9 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθμ. 4/03-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν όλοι παρόντες:

επιστροφή