Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019
Αρχική Σελίδα
Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
Αναζήτηση:  

Οι αποφάσεις του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Διαδίκτυο

Υποβολή Αιτήματος - Παραπόνων

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου σήμερα στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.30΄ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης ύστερα από την αριθμ. 3045/10-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία της παρ. 9 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006), δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών ήταν:

επιστροφή