Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020
Αρχική Σελίδα
Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
Αναζήτηση:  

Οι αποφάσεις του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Διαδίκτυο

Υποβολή Αιτήματος - Παραπόνων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2013

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                    Θεσσαλονίκη  16.11.2012

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ                                                          Α.Π.                 843

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Θ Ε Μ Α: « Προμήθεια πετρελαιοειδών με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό»

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις των άρθρων  103,209 και  247  του Ν. 3463/2006.

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

3.    Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 3, των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 23 και τα άρθρα 41-44 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

4.    Την περίπτωση γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995.

5.    Την αριθμ. Π1/3305/3-11-2010 (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

6.    Την υπαρίθμ. 361123(12687) (φεκ/Β΄/2939/2.11.2012) απόφαση του περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας για παροχή εξουσιοδότησης για την διενέργεια διαγωνισμών και την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων.

7.    Την αριθμ. 23/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.    Την αριθμ. 34/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

9.    Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών

 

Προκηρύσσειπρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσηςτο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το νομό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από τον μειοδότη καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, ποσού πενήντα χιλιάδων εξακοσίων τριών Ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (50.603,43) συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α η προμήθεια αφορά:

α) πετρέλαιο θέρμανσης                                12.000 λίτρα

β) πετρέλαιο κίνησης                                                 12.000 λίτρα

γ) βενζίνη αμόλυβδη                                                  5.000 λίτρα

δ) ελαιολιπαντικό για γεωργικό ελκυστήρα       25 λίτρα

ε) ελαιολιπαντικό ISO32                                   10 λίτρα

 1) Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 26-11-2012 και από ώρα 11.00΄ έως 12.00΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

2)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά  μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

3)Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.

4)Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουνόλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου προμηθευτή στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

5) Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή, οι διαγωνιζόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:

α)Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:

 1. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
 2. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 3. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 4. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 5. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

β)Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

6)Ο προμηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο Σύνδεσμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα.

            7)Ο κάθε προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε για το σύνολο είτε για μέρος των ζητουμένων αγαθών.

            8) Η προμήθεια πρέπει απαραίτητα να πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα καύσιμα και ελαιολιπαντικά είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των επισήμων κρατικών φορέων, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο Σύνδεσμος. Η Υπηρεσία διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή.

            9) Η κατακύρωση της προμήθειας καυσίμων θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το νομό Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 ή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν καύσιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Για την προμήθεια των ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή.

            10) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α.

      11) Οι ποσότητες των καυσίμων – πλην των καυσίμων κίνησης - με βάση τις ανάγκες του Συνδέσμου, θα παραδίδονται στο κτίριο διοίκησης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μετά από σχετική εντολή των υπηρεσιών του Συνδέσμου.

      12) Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ' άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των καυσίμων, με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων.

      13) Η παρούσα διακήρυξη, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου, στο δικτυακό του τόπο  και να δημοσιευθεί στη εφημερίδα «Αγγελιοφόρος»

      14) Τα έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο ή σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός, θα κατανεμηθούν αναλογικά.

 

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 34/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

 

Ισαακίδη Αντζελα

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Νεάπολης Συκεών

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2013

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                    Θεσσαλονίκη  16.11.2012

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ                                                          Α.Π.                 845

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Θ Ε Μ Α: Εργασία με τίτλο «Φύλαξη κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-Χρηματαποστολές» με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

            1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.

            2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

            3. Την παρ.5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980.

            4. Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006

            5. Τις πρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008

            6. Την παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 3731/2008.

            7. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.

            8. Την άριθμ.35130/739/9-8-2010(ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2012) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

            9. Τις διατάξεις του Ν.3707/2008

            10. Την αριθμ. 25/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

            11. Την αριθμ. 33/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

            13. Το γεγονός ότι η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 29.992,32 €, με ΦΠΑ.

 

Προκηρύσσειπρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 28/1980 για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Κοιμητηρίου-Χρηματαποστολές.

Η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «φύλαξη του Κοιμητηρίου-Χρηματαποστολές» είναι προυπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (29.992,32), συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. και θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

1)Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 26-11-2012 και από ώρα 11.00΄ έως 12.00΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

2)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

3)Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Σύνδεσμο μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.

4)Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες οι ίδιες και το προσωπικό τους πρέπει απαραίτητα να κατέχουν την απαιτούμενη από τις διατάξεις του Ν. 3707/2008 άδεια. Αυτό για τις εταιρείες αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας από τον Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

5)Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού:

α)Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι:

 1. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και της τεχνικής περιγραφής και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
 2. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 3. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 4. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 5. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

β)Εφόσον οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

6)Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην οποία θα ανατεθεί η φύλαξη κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-Χρηματαποστολές οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο Σύνδεσμο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, δεν ανατίθεται η σύμβαση.

7)Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην μελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

8)Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα κατακυρωθεί σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού η πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής και ότι αυτά έχουν υποβληθεί σύννομα, η προσφορά της πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

9)Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην οποία θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α.δηλαδή 1.219,20 €.

10)Οι υπηρεσίες θα παρέχονται ανελλιπώς από 1.1.2013 μέχρι και 31.12.2013 στο χώρο του Κοιμητηρίου της δυτικής Θεσσαλονίκης.

11)Παρέχεται η δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον το συναποδεχτούν, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και τίμημα, να προβούν σε παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

12)Ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής δικαιούται για σοβαρό λόγο να καταγγείλει τη σύμβαση και πριν από τη λήξη αυτής. Το ίδιο δικαίωμα έχει και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή εκπίπτει υπέρ του Συνδέσμου η κατατιθέμενη από αυτήν εγγύηση καλής εκτέλεσης.

13)Ο Σύνδεσμος δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει καμία απολύτως αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία και στο προσωπικό αυτής, σε περίπτωση που κατά την άσκηση των καθηκόντων του συμβεί ατύχημα ή εσκεμμένη βλάβη της υγείας του, οφειλόμενη σε ενέργεια τρίτου.

14)Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει καμία απολύτως αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία στην περίπτωση δολιοφθοράς, βλάβης ή ατυχήματος κατά την άσκηση των υποχρεώσεων της που τυχόν υποστεί ο εξοπλισμός ιδιοκτησίας της εταιρείας.

15)Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται  τμηματικά με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

16) Κατά την υπογραφή της σύμβασης και στο α΄ ένταλμα πληρωμής επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15.9.2011(Α΄204).

17)Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου στον δικτυακό του τόπο και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος».

18)Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.

 

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 33/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

 

Ισαακίδη Αντζελα

Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Νεάπολης Συκεών

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2013

 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                    Θεσσαλονίκη  16-11-2012

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ                                                          Α.Π.                 847

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Θ Ε Μ Α: «Αποκομιδή απορριμμάτων του Κοιμητηρίου, προϋπολογισμού 70.528,20 ευρώ,με πρόχειρο διαγωνισμό»

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.

β) Την παρ. 5 του άρθρου 11 του Π.Δ. 28/1980.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006.

δ) Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.

ε) Την αριθμ. 24/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Την αριθμ. 32/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

Προκηρύσσειπρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό,με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων του Κοιμητηρίου», προϋπολογισμού 70.528,20 ευρώ,συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α..

Ειδικότερα ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τους ακόλουθους όρους:

1)Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 26-11-2012 και από ώρα 11.00΄ έως 12.00΄, ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης.

2)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

3)Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Οι προσφορές που υποβάλλονται νωρίτερα, παραμένουν στην Υπηρεσία και αποσφραγίζονται από την επιτροπή του διαγωνισμού κατά το στάδιο της αποσφράγισης μαζί με τις υπόλοιπες.

4)Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση.

5)Επίσης, οι διαγωνιζόμενοι - επί ποινή αποκλεισμού - μαζί με την προσφορά τους πρέπει να υποβάλλουν στην επιτροπή του διαγωνισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α)Άδεια συλλογής - μεταφοράς για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, η οποία να περιλαμβάνει τον κωδικό 20, δημοτικά απόβλητα.

β) Άδεια λειτουργίας και άδεια διαχείρισης.

γ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

δ) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

 1. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
 2. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
 3. Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 4. Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 5. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
 6. Έχουν στην κατοχή τους ή θα μισθώσουν ειδικό μηχάνημα σάρωσης οδών (σάρωθρο) για την εκτέλεση της αντίστοιχης εργασίας.

ε)Εφόσον οι πάροχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.

6)Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία, οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης, να προσκομίσει στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου, πλην αυτών που μπορούν να αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, δεν ανατίθεται η σύμβαση.

7)Οι προσφερόμενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην αριθμ. 795/5-11-2012 μελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο κάθε συμμετέχων υποβάλλει προσφορά για όλες τις εργασίες που περιέχονται στην ανωτέρω μελέτη. Προσφορά που υποβάλλεται για ορισμένες μόνο εργασίες ή τμήμα αυτών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8)Η κατακύρωση θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

9)Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας της εργασίας, χωρίς το Φ.Π.Α..

10)Οι υπηρεσίες θα παρέχονται τμηματικά από 1-1-2013 μέχρι και 31-12-2013 ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Μπορεί ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης να ζητήσει από τον ανάδοχο, με τους ίδιους ακριβώς όρους, την χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, μέχρι 31-3-2014, εφόσον δεν θα υπάρξει επαύξηση του συμβατικού ποσού. Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αντιρρήσεις να αποδεχθεί την απαίτηση του Συνδέσμου. Εφόσον κατά την υλοποίηση της σύμβασης κριθεί ότι η εκτέλεση ορισμένων εργασιών της μελέτης δεν παρίσταται αναγκαία, σε αντίθεση με άλλες που έχουν υποεκτιμηθεί, παρέχεται η δυνατότητα αυξομείωσης των ποσοτήτων και της αξίας των εργασιών της μελέτης, με την απαραίτητη προϋπόθεση της μη υπέρβασης του συμβατικού ποσού.

11)Ο Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής δικαιούται για σοβαρό λόγο να καταγγείλει τη σύμβαση και πριν από τη λήξη αυτής. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο ανάδοχος, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή εκπίπτει υπέρ του Συνδέσμου η κατατιθέμενη από αυτήν εγγύηση καλής εκτέλεσης.

12)Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τον όγκο των απορριμμάτων, που θα απομακρύνονται από το χώρο του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης (Κοιμητήρια δυτικής Θεσσαλονίκης), με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και την προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών.

13)Ο Σύνδεσμος δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει καμία απολύτως αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία και στο προσωπικό αυτής, σε περίπτωση που κατά την άσκηση των καθηκόντων του συμβεί ατύχημα ή βλάβη της υγείας του, οφειλόμενη σε ενέργεια οιονδήποτε.

14)Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε οφείλει καμία απολύτως αποζημίωση στην ανάδοχο εταιρεία στην περίπτωση δολιοφθοράς, βλάβης ή ατυχήματος κατά την άσκηση των υποχρεώσεων της, που τυχόν υποστεί ο εξοπλισμός ιδιοκτησίας της εταιρείας.

15) Κατά την υπογραφή της σύμβασης και στο α΄ ένταλμα πληρωμής επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15.9.2011(Α΄204).

16)Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου, στο πρόγραμμα «διαύγεια» και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Αγγελιοφόρος», τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.

17)Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.

18)Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα, ισχύ έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 και του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ).

 

Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε με την αριθμ. 32/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

Ισαακίδη Άντζελα

Δημοτική Σύμβουλος Νεάπολης-Συκεών

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Μαρμαράδικου στα Κοιμητήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης

 

 

 

περισσότερα
επιστροφή

Διακήρυξη διαγωνισμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων

Περιληπτική διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την

«Αποκομιδή Απορριμμάτων του Κοιμητηρίου, προϋπολογισμού 70.528,20 ευρώ»

περισσότερα
επιστροφή