Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
Αρχική Σελίδα
Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
Αναζήτηση:  

Οι αποφάσεις του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Διαδίκτυο

Υποβολή Αιτήματος - Παραπόνων

ΜΑΤΑΙΩΣΗ του προκηρυχθέντος διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας δημιουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών

Στον Εύοσμο και στο κτίριο διοίκησης του Συνδέσμου, σήμερα στις 9 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11.00΄ συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθμ. 4/03-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 105 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών ήταν όλοι παρόντες:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διενέργεια Ανοιχτού Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η τιμή προσφοράς θα κατατεθεί στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα ΙΙ), που επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - «Φύλαξη κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου για το έτος 2017»

Διενέργεια Ανοιχτού Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου για το έτος 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 65.174,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για ένα έτος (1) από την υπογραφή της σύμβασης ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο). Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η τιμή προσφοράς θα κατατεθεί στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα ΙΙ), που επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη.

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας "Μεταφορά και διαχείριση προϊόντων εκταφών και ογκοδών αντικειμένων των κοιμητηρίων της Δυτικής Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 73.713,90 με Φ.Π.Α"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι οκτώ (28) προκατασκευασμένων υπαίθριων οστεοθηκών των δώδεκα (12) θυρίδων